Odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

 

Jméno a příjmení kupujícího:  
 

Adresa kupujícího:

Kontaktní údaje kupujícího (e-mail, telefon/mobil):

Dobrý den, dne………...……… jsem s vámi distančním způsobem uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží

……..…………………………………………………………………………..…….… Zboží jsem převzal(a) dne …………………… od pracovníka dopravní společnosti

………..……………, doklad o koupi č. ……………….. . Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu. Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo

má očekávání, rozhodl(a) jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené

kupní smlouvy odstoupit. Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……….…………,- Kč ve prospěch

mého bankovního účtu č. ….…..…………………..………… nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. Prosím o zaslání

potvrzení e-mailem, že s odstoupením souhlasíte.

S pozdravem

 

Vlastnoruční podpis:


Dne: 


Příloha: Doklad o koupi – daňový doklad (faktura)